Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. #BEDRIJF# (hierna #BEDRIJF#) verkoopt vlees(producten) en aanverwante delicatessen.
1.2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: -#BEDRIJF# gevestigd in de #STRAATNAAM# te #PLAATS#, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternr #HANDELREGISTERNUMMER#; BTW-nr #BTWNUMMER#
– Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan #BEDRIJF# opdracht heeft gegeven tot het leveren van een product.
– Website: de door #BEDRIJF# gehouden website #WEBSHOPLINK#
1.3. #BEDRIJF# behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen c.q. te wijzigen.
1.4 De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt aan de Koper beschikbaar gesteld op de website. Bij het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

2. Aanbod en Overeenkomst
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze door #BEDRIJF# worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. #BEDRIJF# kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.3 Allergenen: in onze slagerij werken wij met verschillende soorten allergenen. Heeft u een voedselallergie of heeft u een vraag over de samenstelling van onze producten? Wij beantwoorden deze graag.
2.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Hieronder vallen:
– de prijs inclusief BTW;
– de betalingswijze;
– de eventuele afleverkosten en -wijze.
– de overeenkomst kan na de totstandkoming worden gearchiveerd, aangezien deze via het orderformulier toegezonden wordt naar het door Koper opgegeven emailadres. Koper is verantwoordelijk voor het invoeren van een geldig en werkend emailadres.
2.5 Een aanbod aan de potentiele Koper wordt geacht te zijn gedaan in een van de volgende omstandigheden:
– De potentiele Koper heeft de gevraagde gegevens volledig ingevoerd op het daarvoor bestemde invulscherm van de Website en deze gegevens via elektronische weg aan #BEDRIJF# verzonden. Deze zijn door #BEDRIJF# ontvangen.
– of #BEDRIJF# heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiele Koper, hetgeen door de potentiele Koper mondeling en/of schriftelijk is geaccordeerd.
2.6 Een overeenkomst komt tot stand zodra een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd of, als het aanbod via de webshop is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven, juiste e-mailadres. Deze overeenkomst kan worden geannuleerd door #BEDRIJF# indien de Koper niet aan de door #BEDRIJF# gestelde voorwaarden voldoet of indien op een bepaald moment blijkt dat de Koper in het verleden niet heeft voldaan aan de voorwaarden.


3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euros, in overeenstemming met de hiervoor geldige wettelijke voorschriften, en zijn inclusief BTW. De Koper is de prijs verschuldigd die #BEDRIJF# in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan Koper heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd; zolang #BEDRIJF# dit bedrag niet heeft ontvangen, zal #BEDRIJF# geen producten leveren. In afwijkende gevallen blijven producten te allen tijde in eigendom van #BEDRIJF# totdat het volledige, verschuldigde bedrag is ontvangen.
3.2. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door #BEDRIJF# worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven en/of marktschommelingen.
3.4. In afwijking van het vorige lid kan #BEDRIJF# producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan marktschommelingen en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.


4. Betaling
4.1. De Koper heeft de plicht om per omgaande onjuistheden in verstrekte of vermelde (betaal)gegevens aan #BEDRIJF# te melden.
4.2 In geval van wanbetaling c.q. niet (volledige) betaling door de Koper heeft #BEDRIJF# behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


5. Levering, uitvoering en verzending
5.1 Bestellingen worden na betaling door de Koper door of namens #BEDRIJF# afgeleverd op de door Koper opgegeven bezorgdatum. De door #BEDRIJF# aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. De koper is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste adres en het direct in ontvangst (laten) nemen van de producten.
5.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of rondom het afgesproken tijdstip af te nemen.
5.4 Indien op het beoogde moment van levering door de postbode/koerier noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is danwel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat #BEDRIJF# vanaf dat moment niet meer garant voor de juiste temperatuur van de producten in de verpakking. In zo’n geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een bericht hiervan achterlaten in uw brievenbus.
5.5 Direct na ontvangst dient de Koper de producten te controleren en de relevante producten direct in de koelkast te plaatsen. Indien de Koper producten onverhoopt in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen 3 uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper telefonisch contact opnemen met onze slagerij op #TELEFOONNUMMER# en buiten de reguliere openingstijden via email aan info[at]#BEDRIJF#nl of info@#BEDRIJF#.nl
#BEDRIJF# zal er alles aan doen om een eventueel probleem zo goed en zo snel mogelijk af te handelen.
5.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal #BEDRIJF# zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. #BEDRIJF# streef er naar om de Koper voor levering hier over te informeren.


6. Overmacht
6.1 In een geval van overmacht is #BEDRIJF# niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. #BEDRIJF# is gerechtigd haar verplichtingen uit te stellen voor de duur van de overmacht.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren o.a. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk, verbinding of gebruikte communicatiesystemen, energiestoringen, het niet (optimaal) beschikbaar zijn van de Website, niet of te late levering van toeleveranciers, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, of andere ingeschakelde derden.

7. Persoonsgegevens
#BEDRIJF# zal de gegevens van de Koper uitsluitend volgens haar privacybeleid verwerken. Alle door (potentiele) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts intern door #BEDRIJF# gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. #BEDRIJF# neemt hierbij alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.


8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. #BEDRIJF# is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
8.2. De Koper vrijwaart #BEDRIJF# voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde producten.


9. Overige bepalingen
9.1. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die #BEDRIJF# als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken, komen ten koste van de Koper. In geval van niet tijdige of volledige betaling is #BEDRIJF# bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten, tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen; de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook hierbij inbegrepen.
9.2 De overeenkomsten aangegaan door #BEDRIJF# worden beheerst door Nederlands recht. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.